معصونيت

نه ديگه فکر نکن می تونی اعتماد منو جلب کنی.

نه تو نه هيچ کس ديگه .

به احساس خودمم اعتماد ندارم .

يه روزی نه زيادی دوره نه زيادی نزديک

اين زهر از صدام از چشام از نگام می ريزه بيرون

اون وقت اوضاع از اينی که هست بدتر می شه .

هيچ کس حتی خودمم معصونيت ندارم.

برای اون روز همه آماده باشن.

اون روز می ياد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
نيلوفر

اعتماد ..... هووووووووووم دوره دوره ی نامرديه . فقط همين .