حاجی ۶

آخ..... نمرديم و گوله ام خورديم.(گوزنها)

حاجی ديالوگ و داری؟

- چيه کفت بريد؟

- هنگ کردم!

- ۱۰۰ دی ۹۰ ٬ عمرن بفهمن چی گفت.

- اگه می فهميدن که ما الان اينجا نبوديم.

- خوب پس تو فهميدی......

/ 0 نظر / 6 بازدید