مست 15

زیر سیگاری پر بود.با تبحر خواصی  که خاکستر و فیلتر های دیگر بیرون نریزند پنبه نرم و زرد و داخلش چپاندم.

عطر قهوه  و بوی سیگار فقط یک چیز کم دارم.

کتاب.

به دود نگاه می کنم .کتاب نمی خوانم . فکر ......

چقدر مهم بودن از معرف بودن بهتر است.

سیگار را با تبحر خواصی که فقط از خانه دانشجویی سرچشمه می گیرد در زیر سیگاری خاموش می کنم.

قهوه هم سرد شده.

هوس نمی کنم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
شادی

شما خیلی از کلمه مست استفاده کردین زیاد خوب نیست عرقی جات کمش خوبه!!!!! نوشته هاتون درویش صفته .مفهوم خاصی رو انتقال نمیده .....یا شاید من چیزی نمیفهمم.....