نامه ای به پليس

جناب سر کار پليس ٬ سلام عرض کردم. خوبی ؟ بابا انقدر دلم می خواست برات نامه بنويسم که نگو  .خب حق بديد که دلم براتون تنگ می شه ! مخصوصاْ برای اون آقا پليسه که ماشين من و امروز خوابند.آخه شبا که ما می خوابيم آقا پليسه بيداره.......

عرض شود به خدمت اون قپه های خوش زرق وبرقت - گوگولی مگولی من فدات بشم - شما نکه تو اين آب و خاک نبوديد و تازه تشريف آورديد و هنوز مطلع نيستيد ٬ اينجا همه سيستم ها مرتبط  می شه به آموزش و پروش .مخصوصاْ بعد از تاليف کتاب هندسه .ما که کلاْ ....... - ديگه داشتم بی ادب می شدم. - هستيم معلم هندسه اومد و يه چرتی رو بلغور کرد و رفت سالها بعد يعنی همين آلان ها فهميديم اون قضيه که اين بنده خدا معلم انقدر .... پاره - می دونم خيلی بی ادبم ببخشيد - کرد و ما هم به باد شکم گرفتيمش يه قضيه مهم مملکتی بود که تمام تصميم گيری ها بر اساس آزمون و خطا انجام می شود .وای بر من .تا سه سال پيش قطع پلاک ها مون آمريکايی بود حالا شده آلمانی اين وسط ترنادو من الهی فداش بشم قربون اون کثيفی اش برم بايد دوشب توی پارکينگ اشرفی اصفهانی زهره اش بترکه - از خدا بی خبر  جلو در خونه تو سعادت آباد من و گرفتی چرابردی اونجا -ای جناب سر وان چی بگم .دلم خيلی پره. آخه شما که نمی دونيد نکه ما اينجا روم به ديوار کفر نباشه ديسکو داريم و هر شب پلاسيم نبايد به ماشين مون ارتفاع بزنيم - برای اطلاع بيشتر عرض کنم اين پليس بزرگ را ه ها اگه ميل فنر ماشين و کوتاه کنی يا اسپرت وش زير ماشين بندازی يک ماه ماشينت بايد هر شب تو پارکينگ زهره اش بترکه - خوب آخه ما می ريم استاديوم فوتبال ببينيم همه صحيح و سالم بر می گرديم خونه هامون اون اخباری که می گه تو استاديوم های ايران اتفاقات نادر  می افتد مال اين آمريکايی های پدر سوخته است. - بگيريد اين رعيت ها رو - القصه سرو تو درد آوردم حالا ما خلافی و ماليات و پرداخت کنيم بعد بريم بزرگ راه خليج - به اين می گن مردم آزاری ديگه - حله ؟؟Always a Catch  بعد قول می دم برم معاينه فنی و بگيرم و برم سی هزار تا نقد بدم که پلاکم و عوض کنن ولی جناب سروان راستشو بگو تو هم جز اون دسته آدمايی هستی که ميگن زمين گرده؟؟ نه؟؟

/ 2 نظر / 110 بازدید
ـ-ـ-ـ حامد ـ-ـ-ـ

نهايت زورت همين بود؟ اگه من جای تو بودم همونجا که ماشينمو می خواست ببره بخوابونه حسابی غيرتی بازی در می آوردم. می گفتم مگه از خودت ناموس نداری؟؟؟ ناکس ماشين منو می خوای بخوابونی؟ همينجا می خوابونمت.

مهسان

البته پليس بازی اينجا فقط ادای خارجی ها رو در آوردنه ولی اکشال نداره. ماشينتو در اوردی شيرينی بده!