مست 5

حتی حوصله نکردم نوشته قبلی ام را نگاه کنم. نمی دانم چی نوشته ام.مهم هم نیست و نبوده.

محرم (...) باز هم دارد شروع می شود.نوستالوژی های من هم گویا تمامی ندارد. بعد از سه سال خسته تر شده ام. داغون.این هم مهم نیست. گویا هیچ چیز مهم نیست نه این نیز مهم نیست.

خسته ام. هیچ کس کمکم نمی کند.تنها و خسته. مهم ...........

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی حیدری

بعضی وقتها خستگی غنیمت است. باور کن. اینجا را اتفاقی پیدا نکرده ام. از وبلاگ رضیه آمدم. بالاخره هم کتابت را برایم امضا نکردی.