هيچ کاره

ای توف به گور پدر هر چی ..............

اصلا اعصاب ندارم داغونم از هميشه داغون تر.

تازه داشتم به يه ثباتی می رسيدم. ريده شد به همه چيز ريده شد.

اوضاع روز به روز خرابتر می شه .

همه چی دست به دست هم داده تا زودتر آرزوی مرگ خودمو بکنم.

البته اين دفعه ديگه از خدا نمی خوام

خودم دست به کار می شم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ما...

به قول خودت شايد به درک بهترين واژه باشه