تف و بر تو ای چرخ گردون تف و

بقول بچه ها زمين گرد باشه يا پخ يا مسطح چه فرقی می کنه .

اصلاً همه چيز بدرک.

چی کار کنم ؟؟ خوب نمی خواد !! نمی شه .

ببينم با مردن من راحت می شي؟؟؟

انگار اين راه حل بد نباشه ؟؟نه؟؟

اينبار ديگه کمرم شکست.تموم شدو رفت پی کارش.

اگه نظر نزاريد بهتره .

/ 1 نظر / 15 بازدید