حالا بشين و ببين

غير از اينکه از سيگار فيلتر قرمز روژه لبی متنفرم

ديگه به هيچ عنوان به آدم غير سيگاری و الکلی اعتماد نخواهم کرد.

تازه از همه مهمتر خاله زنک بازی يعنی چی؟؟؟

يعنی حی تو کار ديگرون سرک بکشيم ! اين کارو بکن اين غلط اين درسته!

بابا اصلا به تو چه ................... کی گفته تو خودت مريم مقدسی که همچين حقی به خودت می دی ؟؟؟؟؟

اگه اينقدر فوضولی نکنی زبونه ............. لال می برن سيخ داغ به جای اينکه تو فلان جای من بکنن تو تو می کنن.؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

برو عمو بزار به درد خودمون برسيم.

همين کارارو کردی که شديم مدار ۴۸ درجه ای .

لنگ در هوا و صبحونه مونم سيگارو چايی.

/ 0 نظر / 11 بازدید