نورا ٩

تیریت فرهنگ و انتکتوال ، با مغز کوبیده من، آب گوشت جا در رفته چشمان تا صبح نخوابیده این است وصف امروز من

/ 0 نظر / 16 بازدید